วันอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2555


นายณัฐวุฒิ   ทองเอีย
(ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเบิกไพร)
คำขวัญ
รู้หน้าที่  มีวินัย     ใฝ่คุณธรรม
    
ประวัติโรงเรียน
                โรงเรียนบ้านเบิกไพร ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 ตำบลเบิกไพร อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี แต่เดิมนั้นบริเวณโรงเรียนเป็นป่าไม้ทึบ ไม่มีราษฏรอาศัย ครั้งต่อมาได้มีราษฏรจากท้องถิ่นต่างๆ ทั้งในเขตและนอกเขตได้อพยพมาประกอบอาชีพในบริเวณนี้มากขึ้นและบุตรหลานของผู้ที่อพยพมานี้เพิ่มจำนวนมากขึ้นและต่างก็ไม่มีสถานที่เรียนหนังสือ
                ต่อมามีผู้จิตศรัทธาบริจาคที่ดิน คือกำนันมาก    ศรัทธาผล บริจาคที่ดิน 10 ไร่ ปี พ.ศ. 2504 ท่านพระครูวาปีวรคุณ   เจ้าคณะอำเภอจอมบึง และนายเพชร  โกญนาท ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลจอมบึง  ในขณะนั้นพร้อมด้วยประชาชนในท้องถิ่น ได้ช่วยกันเสียสละทั้งแรงกายและทรัพย์สิน และวัสดุก่อสร้างเพื่อสร้างโรงเรียนขึ้นหนึ่งหลัง เป็นอาคารแบบกึ่งถาวร แบบ ป.1 ก. พิเศษมีมุกกลาง ขนาด 8 x 18 เมตร มี 2 ห้องเรียน เสาไม้กลม หลังคามุงกระเบื้อง ไม่มีฝากั้น คิดเป็นมูลค่า 18,000 บาท โดยตั้งชื่อโรงเรียนนี่ว่าโรงเรียนบ้านเบิกไพรและได้เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2504 มีนักเรียนจำนวน 56 คน ครู 1 คน คือนายซอ  มหาทรัพย์ เป็นครูใหญ่คนแรกได้ทำการฉลองโรงเรียนตามพิธีการทางศาสนาเมื่อวันที่ 5 และ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2504  โดยมีท่านพระครูวาปีวรคุณ เป็นประธานในการจัดงานและนายเอื้อม  อินโท ศึกษาธิการอำเภอจอมบึงมาเป็นประธานในพิธี
                ปัจจุบัน นายณัฐวุฒิ   ทองเอีย  เป็นผู้อำอวยการโรงเรียนบ้านเบิกไพร เปิดทำการสอน ตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 17 ห้องเรียน มีข้าราชการครูประมาณ 25 คน พนักงานบริการ 1 คน ปีการศึกษา 2555 มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 369 คน

เป้าหมาย(OBJETIVE)
1.             ประชากรวัยเรียนทุกคนทั้งเด็กปกติ พิการ และเด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นบังคับอย่างทั่วถึง
2.             นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.             นักเรียนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
4.             สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารงานและจัดการศึกษา
5.             ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

วิสัยทัศน์ (VISION)
                โรงเรียนบ้านเบิกไพร จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึง มีคุณธรรม นำความรู สู่ประชาธิปไตย ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและมีคุณภาพตามมาตรฐาน
  
พันธกิจ (MISSION)
            ขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึง
            ให้นักเรียนได้รับการพัฒนาเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
              ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
    มีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
              ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

            ผลงานดีเด่น


-                   ห้องสมุดมีชีวิต
-                   โรงเรียนวิธีพุทธ
-                   อนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย
-                   อังกะลุงโรงเรียนบ้านเบิกไพร
-                   วงดุริยางค์โรงเรียนบ้านเบิกไพร
-                   เดิน – วิ่งเทิดพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช
-                   อย.น้อย
-                   สหกรณ์โรงเรียน